Баланс

lc=R26C7
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 790    
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) 800    
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) 810    
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 820    
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) 830    
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) 840    
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 850    
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 860    
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 870    
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) 880    
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 890    
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) 900    
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) 910    
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) 920 28075 28090
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади
Раҳбар
ХОЛМАТОВ БАХОДИР
Бош ҳисобчи
САРИМСАКОВ ОЙБЕК