Бизнес режа 2016 йил.doc

                                                                       «Кува дон махсулотлари»АЖ                                                        

                                                                               «ТАСДИКЛАЙМАН»

                                                                             Кузатув кенгаши раиси

                                                                            _________Р.Искандаров.

 

     2016 – йил    учун

 

1.РЕЗЮМЕ

«Бизнес режа» ни тузишдан асосий максад «Кува дон махсулотлари» акциядорлик жамиятини келгусида ишлаб чикаришни ривожлантириш,молиявий ахволини яхшилаш хамда устивор  вазифаларни бажаришда асос булади.

Корхонанинг асосий фойдаси хужалик фаолиятидаги куйидаги тармоклардан олинади:

- донни кайта ишлаш ёки ун ишлаб чикаришдан;

- омухта-ем ишлаб чикаришдан;

- макарон ва нон махсулотлари ишлаб чикаришдан;

- уруг донни кайта ишлашдан;

- бошка даромадлар ( четга дон сотиш ва турли хизмат курсатиш) дан

 

«Кува дон  махсулотлари» хиссадорлик жамияти Фаргона вилояти Кува  тумани С.Корабоев кучаси 27 уйда жойлашган.

Умумий  ер майдони  - 60 га

Банкдаги  хисоб раками: ОАТВ «AGRO BANK»

Хисоб раками: 20210000600237145001

МФО  00529

СТИР: 200125756

ОКОNХ: 19211

 

Очик турдаги « Кува дон махсулотлари»  акциядорлик жамияти 1994 йил 26- декабрь куни Давлат мулкини  бошкариш ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш давлат  кумитасининг № 773 – КПО  - сонли  буйругига асосан  ташкил этилган.

1995 йил 22- февралда  №873- сонли мулкни тасдикловчи давлат ордери берилди.1995 йилда Адлия бошкармаси томонидан  берилган № 390- ракам билан давлат  руйхатидан утказилди.

Фаргона вилояти давлат  мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб –кувватлаш  кумитасининг 2005 йил 17- июнь № 9580/85-2- сонли  буйругига асосан устав жамгармаси 571408110 сум килиб, номинал киймати 390 сумдан булган 1465149 дона  акциялар чикарилди. Ва  эмиссия рисоласига кура  акцияларни жойлаштириш куйидагича  таксимланди.

Давлат улуши                    51 фоиз   -   291 418,0 минг сум   яъни  747226  дона

 

Мехнат жамоаси улуши    5,3 фоиз  -  30 288,9 минг  сум  яъни 77664 дона

 

Эркин сотув улуши            43,7 фоиз  -  249 701,0 минг сум  яъни 640259 дона

 

2. ИШЛАБ ЧИКАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТЛАР ТУГРИСИДА

 

Корхонанинг асосий фаолият курсатиш йуналишлари.

Акционерлик жамияти Республика ахолисини сифатли дон махсулотлари билан  таъминлаш ва пулли хизматлар курсатиш фаолияти  билан  шугулланади.Ахоли эхтиёжи учун куйидаги турдаги махсулотларни ишлаб чикаради.

1.Ун махсулоти

2.Омухта-ем махсулоти

3.Макарон махсулоти

4.Нон махсулоти

5.Уруглик донни кайта ишлаш

6.Ут уни.

А) ИШЛАБ ЧИКАРИШ КУВВАТИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

 

Жамиятнинг тегирмон цехига Швейцария давлатининг «Бюллер» фирмаси ускуналари урнатилган булиб, бу ускуналар билан бир суткада 220 тонна бугдойни кайта ишлаш кувватига эга булган.

Макарон ишлаб чикариш цехида италиянинг «Брайбанти» фирмасининг ускуналари урнатилган.Цех суткасига 17 тонна макарон махсулоти ишлаб чикаради.Бундан ташкари 2 та кичик  макарон цехлари мавжуд булиб,суткасига хар бири 3 (уч) тонна макарон махсулоти ишлаб  чикариш кувватига эга.

Омухта –ем ишлаб чикариш цехи бир суткада 115 тонна махсулот ишлаб чикаради.Бундан ташкари корхонада нон  ишлаб чикариш цехлари мавжуд булиб,кунига 2,1 тонна махсулот ишлаб чикариш кувватига эга.

Корхонада мавжуд уругни кайта ишлаш цехининг  суткалик куввати 100 тн.

Кувватдан фойдаланиш фоиз хисобида  куйидагича.

 

Махсулот тури

2015 йил хакикатда

2016 йил кутилаётган

1

Ун

38,3

48,0

2

Макарон

23,6

30,0

3

Нон

66,3

70,0

4

Омухта-ем

23,3

40,0

5

Уруглик донни кайта ишлаш

90,0

90,0

 

Б) ЁРДАМЧИ ЦЕХЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ.

Корхонада махсулот ишлаб чикариш учун зарур булган ёрдамчи  цехлар  фаолият курсатмокда.Булардан:               Тегирмон – элеватори

                                    Омухта  -ем хом – ашёси  саклаш элеватори

Лаборатория  булими

        Механика таъмирлаш цехи

    Электр (Нурчилар ) цехи

                     Темир йул ва автоуловлар  булими

       Дон кабул килиш булимии

                                                   Сувни кайта  тозалаш иншооти

3. ХОМ- АШЁ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАЪМИНОТИ.

 

Жамиятда махсулот ишлаб чикариш учун асосий хом – ашё  бугдой дони  ва ун махсулоти хисобланади.Донни кайта ишлашдан, ун , кепак ва дон  чикиндиси олинади. Ишлаб чикарилган  I  – II -  навли унларни нон  махсулотлари ишлаб чикарувчи  корхоналарга хамда  истеъмолчиларга   биржа савдолари оркали ва шартнома асосида сотилади. Олинган кепак ва  бугдой  чикиндилари эса аралаш  озука  ишлаб чикариш хамда  истеъмолчиларга  хом –ашё сифатида  берилади.

Бугдой донини  етказиб беришда  Кува тумани ва Кувасой  шахри  жамоа ва дехкон хамда фермер  хужаликлардан 2015 йил  хосилидан 28 022 тоннадан купрок  дон кабул килиб олиниб, сифатли килиб сакланмокда. Шундан 2 265 тоннаси уруглик бугдой кайта ишланиб фермер хужаликларга  экиш учун  берилди.

 

4.ИШЛАБ ЧИКАРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

 

Жамиятда махсулот ишлаб чикариш белгиланган давлат стандарти буйича  тапшкил этилади.

Ун ишлаб чикариш  технологияси буйича 75% , шундан:

 

     I  – навли ун             75 %

       Кепак                          21,5%

    Бугдой чикиндиси       2,7

   Механик йукотиш       0.8  

Тегирмон цехида ишлаб чикарилаётган ун махсулотлари темир моддаси билан бойитилган булиб, ундан  600 граммли нон  махсулоти ва хар хил турдаги макарон махсулотлари  ишлаб чикарилади. Макарон махсулотлари I  – навли ундан ишлаб чикарилади ва 5 – 10 кг дан каробкаларга, 15 – 25 кг дан полиэтилен копларга кадокланади.Омухта-ем  цехида чорва хайвонлари учун аралаш озука хамда  ахоли эхтиёжи учун нон цехида  нон махсулоти  ишлаб чикарилади.2016 йилда кабул килиб олинган уруглик бугдой донларни уругчилик цехида  кайта ишланиб, яъни тозаланиб белгиланган препаратлар билан  дориланиб, ширкат ва дехкон , фермер хужаликларига хокимият томонидан берилган таксимотга асосан сотилади.

 

 

5. ИШЛАБ ЧИКАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТЛАР.

 

Т/р

Махсулот турлари

Натура  куринишда

Пул  кийматида

1

Жами – ун

22 000

16 060 000

2

Макарон махсулотлари

 2500

 3 125 000

3

Жами – омухта-ем

 9 000

 4 350 000

4

Нон  махсулотлари

    600

   545 000

5

Уруглик бугдой

 3 000

3 600 000

6

Кепак

 6 300

1 745 300

 

 

 

 

Махсулот турлари

Улч

бирл

2016  йиллик

Шу жумладан

I

II

III

IV

1

Махсулот сотиш хажми:                         А) амалдаги бахода

м.сум

29425300

7356325

7356325

7356325

7356325

 

Б)солиштирма бахода

м.сум

29425300

7356325

7356325

7356325

7356325

2

Махсулот ишлаб чикариш :Жами ун

тонна

22000

5500

5500

5500

5500

 

Шундан:

 

 

 

 

 

 

 

I – навли

-*-

22000

5500

5500

5500

5500

 

Кепак

-*-

6300

1575

1575

1575

1575

3

Жами  макарон

-*-

2500

625

625

625

625

4

Жами омухта-ем

-*-

9000

2250

2250

2250

2250

5

Нон махсулоти

-*-

600

150

150

150

150

6

Уруглик бугдой

-*-

3000

-

-

3000

-

7

Халк ист.моллари

м.сум

29425300

7356325

7356325

7356325

7356325

 

6. ИШЛАБ ЧИКАРИШ НАТИЖАЛАРИ

 

Харажатлар тури

2016 йил

Шу жумладан

I

II

III

IV

1

Махсулот ишлаб чика-риш амалдаги бахода

29 425 300

7 356 325

7 356 325

7 365 325

7 356 325

2

Махсулот таннархи

26 725 776

6 681 444

6 681 444

6 681 444

6 681 444

3

Махсулот ишлаб чикаришдан фойда

2 699 524

664 881

664 881

664 881

664 881

4

Давр харажатлари:

2 850 304

712 576

712 576

712 576

712 576

 

Шундан:сотиш харажатлари

24 180

6 045

6 045

6 045

6 045

 

Маъмурий харажатлар

714 200

178 550

178 550

178 550

178 550

 

Бошка харажатлар

2 111 924

527 981

527 981

527 981

527 981

5

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлар

310 000

77 500

77 500

77 500

77 500

6

Асосий фаолиятдан олинган фойда

159 220

39 805

39 805

39 805

39 805

7

Молиявий фаолиятнин

 бошка харажатлари

79 000

19 750

19 750

19 750

19 750

8

Умумхужалик фаолиятидан фойда

80 220

20 055

20 055

20 055

20 055

9

Фойдадан солик тулови

49 634

12 414

12 414

12 414

12 414

10

Бошка солик  ва йигим

2 286

571

572

571

573

11

Корхона соф фойдаси

28 300

7 075

7 075

7 075

7 075

12

Рентабеллик даражаси

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

7. КОРХОНА МЕХНАТ УНУМДОРЛИГИ

 

Т/р

Курсаткич номи

Улчов

бирлиги

2016 йил

1

Махсулот сотиш хажми

М.сум

29 425 300

2

Корхонада ишловчилар сони

киши

585

3

Мехнат унумдорлиги

М.сум

50 300

 

 

 

 

 

 

8. ИШЛАБ ЧИКАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ.

 

1.Хом – ашё материаллари                -            20 976 753 м.сум

2.Коп ва кадоклаш материаллари     -                 610 000 м.сум

3.Ёкилги ва электр – энергия             -                 676 300 м.сум

4.Асосий  иш хаки                              -              3 300 000 м.сум

5.Иш хакидан ажратма                        -                 825 000 м.сум

6.Ускуналардан фойдаланиш            -                 221 595 м.сум

7.Ишлаб чикариш цех харажатлари  -               116 128  м.сум

8.Ишлаб чикариш таннархи               -           26 725 776 м.сум

 

9.ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРИ, ИКТИСОДИЙ  КУРСАТКИЧЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ДИНАМИКАСИ.

Курсаткичлар номи

Улч бир

2015 йил

2016 йил кутилаётган

Даромад

Харажат

Даромад

Харажат

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

М.с

27226700

 

29425300

 

2

Сотилган махсулотларнинг и/ч таннархи

*

*

24751545

 

26725776

3

Сотишдан тушган ялпи моливий натижа

*

2475155

 

2699524

 

4

Давр харажатлари

*

*

2631279

 

2850304

 

-савдо харажатлари

*

*

182284

 

24180

 

-маъмурий харажатлар

*

*

758458

 

714200

 

-Бошка операцион харажатлар

 

*

1690537

 

2111924

5

Асосий  фаолиятнинг бошка даромадлари

*

291564

 

310000

 

6

Асосий фаолиятининг фойдаси (зарари)

*

135440

 

159220

 

7

Молиявий фаолият буйича харажатлар

*

 

62500

 

79000

8

Умумий фаолиятнинг молиявий натижа

*

72940

 

80220

 

9

Солик тулагунга кадар умумий молиявий натижа

*

72940

 

80220

 

10

Фойдадан солик

*

 

46512

 

49634

11

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

*

 

2138

 

2286

12

Хисобот даврининг соф фойдаси

*

24290

 

28300

 

13

Рентабеллик %

 

0.3

 

0.3

 

14

1 сумлик махсулот ишлаб чикариш харажати

 

0.91

 

0.91

 

 

     Жамиятда 2016 йил давомида  29 млрд 425 млн 300 минг сумлик  махсулот сотиш кутилмокда.Ишлаб чикарилиб сотилган махсулот таннархи эса  26 млрд 725 млн 776 минг сумни ёки бир сумлик махсулот ишлаб чикариш ва сотиш учун      сум  сарфланиши кутилмокда. Махсулот  ишлаб  чикариб, сотишдан  олинган  даромад  йил  якуни    буйича   2 млрд 930 млн 524 минг сум булиб, шундан давр харажатлари учун 2 млрд 850 млн 304 минг сум сарфланиб, молиявий якун буйича 28 млн  300 минг сумм соф фойда олиш кузда тутилмокда.

 

10. ЖАМИЯТНИНГ АСОСИЙ ИКТИСОДИЙ КУРСАТКИЧЛАРИ.

 

Курсаткичлар номи

Улч.

Бирл.

2014 йил

2015 йил

2016 йил

1

Махсулот и/ч хажми

 

 

 

 

2

Амалдаги  бахода

М.сум

23271253

25217825

29425300

3

Солиштирма бахода

М.с

22940283

25217825

29425300

4

Корхонада ишловчилар сони

киши

563

571

585

5

Мехнат унумдорлиги

М.сум

41334

44164

50300

6

Жами ун

тонна

13272

20000

22000

7

Макарон махсулот

-*-

833

1700

2500

8

Омихта-ем

-*-

5962

8000

9000

9

Нон

-*-

389

550

600

10

Уруглик дон

-*-

2300

2500

3000

11

Махсулот таннархи

М.сум

20584496

22712250

26725776

12

Хисобот даврига  соф  фойда

М.сум

22355

25722

28300

13

Рентабеллик даражаси

%

0,10

0,11

0,11

14

1 сумлик  махсулот и/ч харажати

сум

0,88

0,90

0,91

   

Жамият 2016 йил давомида 29 млрд. 425 млн 300 минг сумлик махсулот  ишлаб чикаради.Шундан: ун махсулоти  22000 тонна 16 млрд.60 млн. сумлик, макарон  махсулоти  2500 тонна 3 млрд.125  млн.  сумлик, нон махсулоти 600 тонна 545 млн.сумлик, омухта-ем 9000 тонна   4 млрд  350 млн.сумлик, уруглик бугдой   2500 тонна 3 млрд. 600 млн. сумлик махсулот ишлаб чикаришга эришиш кутилмокда.

 

 

ТОВАР МАҲСУЛОТИ ИШЛАБ

ЧИҚАРИШ ДИНАМИКАСИ

 

КОРХОНА СОФ ФОЙДАСИНИ

ЎСИШ ДИНАМИКАСИ

 

 

 11. БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ.

 

Солик турлари

Улч.бир

2015 йил

2016 йил

1

Мулкдан олинадиган солик

М.сум

52604

52604

2

Фойдада солик

-*-

40219

43500

3

Ер солик

-*-

140219

140219

4

Кушилган киймат солик

-*-

4483500

4500300

5

Сувдан фойдаланиш тулови

-*-

7283

7320

6

Жисмон. шахслардан олинадиган даромад солиги

-*-

248589

255050

7

Йул фондидан ажратма

-*-

330890

416060

8

Мактаб фонди

-*-

118175

147126

9

Пенсия фонди

-*-

612244

769850

10

Инфратузилма.ривож.солиги

-*-

1957

205

11

Ягона ижтимоий  тулов

-*-

836013

1040631

11

Шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб ракамларига ажратмалар

 

23832

29664

 

12. КОРХОНАНИ БОШКАРИШ ВА КАДРЛАР БИЛАН ИШЛАШ.

12.1 Акциядорлик жамиятини бошкариш.

«Кува дон махсулотлари» АЖ олий органи акциядорларнинг умумий йигилиши хисобланади.Узбекистон Республикасининг  «Акциядорлик жамиятлари ва уларни хукукини химоя килиш» конунига асосан  йилда  камида  1 маротаба умуий йигилиш утказилади.

Кузатув кенгаши таркиби 9 кишидан иборат булиб  улар  1 йил муддатга сайланадилар.Хар бири билан алохида шартнома тузилади.

 

12.2.Жамиятнинг таркибий ва кадрлар буйича таркиби.

 

 

 

 

2015 й

2016 й

1

Корхонада  ишчилар сони

нафар

585

585

1,1

Асосий фаолиятда

 

527

527

 

Ш.ж  бошкарув ходимлари

 

9

9

 

Мутахассисилар

 

37

37

 

Хизматчилар

 

69

69

 

Техниклар

 

43

43

 

Ишлаб чикариш ходимлари

 

369

369

1,2

Ноишлаб чикариш ходимлари

 

58

58

 

Ш.ж согликни саклаш

 

1

1

 

Дон кабул килиш мавсумида

 

47

47

 

Ёрдамчи хужалик

 

10

10

 

    2016 йилда ишчи – хизматчиларни малакасини ошириш учун «Уздонмахсулот» АК да укув курсларида укитилади.Бундан ташкари  семинарларда катнашилади.

 

 

13. ХАРАЖАТЛАРНИ КИСКАРТИРИШГА  КАРАТИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР.

 

      Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 04.12.2002 йил № 424 – сонли хамда Узбекистон Республикаси Президентининг  2008 йил 28 – ноябрь ПК 4058 – сонли Фармони ва Вазиралар Махкамасининг 2012 йил 28 -  ноябрь № 333 – сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2012 йил 3 – декабрь № ½-25- сонли карори хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  «Саноатда ишлаб чикариш харажатларини кискартириш ва  махсулот таннархини пасайтиришга доир кушимча   чора-тадбирлар тугрисида» ги  2015 йил 29 декабрдаги 374- сонли карорлари ижросини амалда  бажариш учун жамиятда ички имкониятлардан фойдаланиб дон махсулотлари ишлаб чикаришда сарф- харажатларни камайтириш хисобига 221,0 млн.сум махсулот таннархини  пасайтириш чора- тадбири тузилган хамда хужалик омборларида фойдаланилмаётган эхтиёт кисм ва жихозларни сотиш буйича 2016 йил давомида жамият куйидаги иктисодий самара олиш  тадбири белгиланмокда.

Махсулот таннархини пасайтириш.

 

Шу жумладан:                               

Хом ашё материал харажатларидан                                             74,8 млн.сум

Электр – энергия ва ёкилгидан                                                      56,7млн.сум

Ускуналардан самарали фойдаланиш                                           32,7 млн.сум

Маъмурий ва давр харажатларидан                                                       43,0 млн.сум

Бошка ишлаб чикариш харажатлари                                          13 ,8 млн.сум

 

ЖАМИ :                                                                                         221,0 млн.сум

 

 

Корхонанинг асосий максади кам харажат килиб, купрок фойда олиш.Харажатларни кискаритириш учун:

- ишлаб чикариш кувватларидан унумли фойдаланиш;

- хом- ашё материалларидан  унумли ,меъёрдан ортикча сарфланишига йул куймаслик:

- макарон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш учун копсиз ун берилишини  таъминлаш;

- ун махсулотини белгиланган  меъёрда  ва сифатли  ишлаб чикариш таъминлаш ва назорат килиш;

- ишлаб чикариш узлуксизлигини ва асбоб-ускуналарни бир маромда ишлашини таъминлаш,ортикча чикинди (механический потерия) ларни меъёрдан ортикча чикишига йул куймаслик;

- электр-энергия сарфини  ишлаб чикаришга тугри таксимлаш

 

 

 

14. ИШЛАБ ЧИКАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ  КАЙТА ЖИХОЗЛАШ.

 

 

      Ишлаб чикариш технологиясини такомиллаштириш учун ускуналарни янгиланиб, техник  кайта жихозлаб борилиши таъминланади.Янги ускуналар  тендер комиссия хулосасига  асосан сотиб олинади.Кайта жихозлаш манбалари республика «Агробанк» кредит хисобидан  ва корхона даромадини  бир кисми хисобидан бажарилади.

1.Ишлаб чикариш ускуна ва жихозларини

сотиб олиш -                                                                           - 1500.0 млн.сум.

 

15.МАРКЕТИНГ.

 

    Жамият ишлаб чикарган дон махсулотлари юкори ташкилот таксимотига асосан, Фаргона вилояти ва республика  ахолисига сотилади.Истеъмол бозори талаби куп йиллардан бери жамият махсулотларига баркарор булиб, келмокда.Шунингдек дон махсулотидан ишлаб чикарилган махсулотлар доимий истеъмолчиларига эга.Махсулотлар истеъмолчиларга улгуржи бахода сотилади.

Умумий махсулот ишлаб чикариш хажми 29 млрд 425 млн  300 минг сумни ташкил этади.

А) Истеъмол бозоридаги ракобат.

 

     Истеъмол бозорида ракобатчилар дон махсулотлари ишлаб чикарувчи корхоналари хамда нон ва макарон ишлаб чикарувчи хусусий тадбиркорлар хисобланади. Шу сабабли  ишлаб  чикарилаётган махсулотларни сифатини яхшилаш ва таннархини арзонлаштириш билан жамият ракобатдошлигини кутаришга  эришилади.

Б) Маркетинг булими режаси.

 

    2016 йил тегирмон цехида  ишлаб чикариладиган 22 000 тонна ун, омухта-ем цехида ишлаб чикариладиган 9000 тонна аралаш озукаси махсулотларини Кува  тумани, Тошлок тумани ва  Кувасой  шахри хамда Андижон вилояти истеъмолчиларига  чикарилади. 2500 тонна ишлаб чикариладиган макарон махсулотлари эса республика вилоятлари савдо ташкилотлари оркали истеъмолчиларга  ички бозорда сотилади.Ишлаб чикариладиган 600 тонна нон махсулотлари  хам тумандаги жамиятга карашли савдо дуконлари оркали туман ахолиси,фермер хужаликлар хамда бошка истеъмолчиларга сотилади.

 

16.ИЖТИМОИЙ ХИМОЯ.

 

Касаба уюшмаси кумитаси томонидан ишчи-хизматчиларга моддий ва маънавий ёрдам курсатиш ва уларни  саломатлигини тиклаш максадида  дам олиш оромгохларига йулланмалар бериш , хамда хар йилда ишчи-хизматчиларни  тиббий курикдан утказиш.

17.ХУЛОСА.

1. «Кува дон махсулотлари» акциядорлик жамияти 2016 йилда  80 220 минг сум фойда , шундан 28 300 минг сум соф фойда олиш  кутилаяпти.

2. Харажатларни ва сарфларни  кискартириш хисобига рентабеллик даражаси ошади.

3. «Бизнес режа» даги курсаткичларни  бажариш чоралари курилади.

4.Ишлаб чикариш узлуксизлигини таъминлаш, махсулот ишлаб чикариш учун берилган режани бажариш хамда махсулот сифатини яхшилаш учун  барча турдаги материаллар ва эхтиёт кисмлар доимий таъминланади.

5.Келгусида тегирмон цехини янги технология асосида таъмирлаш натижасида махсулот таннархини камайтириш режалаштирилаяпти.

 

Бошкарув  раиси   :                                                                 Р.Салимов

 

Бош иктисодчи :                                                                     Д.Яхияева

 

Бош хисобчи :                                                                         О.Саримсаков