Умумий йигилиш утказиш хакида кузатув

 

«Қува дон махсулотлари»акциядорлик жамияти

Кузатув кенгаши йигилишининг

№ 1 сонли Баёни

 

"___"_______________ 2017 йил.                                                    “Қува дон маҳсулотлари” АЖ.

 

 

Жамият кузатув кенгаши аъзолари 9 кишидан иборат, ундан бугунги мажлисда 4 нафари қуйидагилар қатнашдилар:

 

Кузатув кенгаши раиси: Т.Мамасоатов

Кенгаши аъзолари:

 

А.Менглиев                                                 М.Хошимов

Р.Абдуллаев                                                 Ш.Узаков

 

Йиғилиш кворуми -

Йиғилиш раиси : Кузатув кенгаши раисиТ.Мамасоатов

 

Йиғилиш кун тартиби:

 

1. Акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини чақириш масаласи.

2.  Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби, ахборотлар рўйхатини тасдиқлаш.

3. Акциядорлик жамияти бошқарувининг 2016 йил якуни билан ҳисоботи ва жамиятнинг баланси, молиявий натижалар бўйича ҳисоботини акциядорлар  умумий йиғилиши муҳокамасига қўйиш.

4.  Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни билан тайёрлаган хулосаси муҳокамаси.

5. 2017 йил учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақи чегараси бўйича таклифлар муҳокамаси.

6.  Ижроия органи раҳбарини сайлаш.

7. Жамият соф фойдаси тақсимоти ва жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш муҳокамаси.

8. Бюллетень шакли ва матнини тасдиқлаш.

 

1.

 

Йиғилишда Кузатув кенгаши раиси Т.Мамасоатов сўзга чиқиб, кенгаш аъзоларини кун тартибидаги масалалар билан таништирди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича “Қува дон маҳсулотлари” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини чақириш масаласи муҳокама этилди. Умумий йиғилишни 2017 йил 30 июнь куни соат 11.00га белгилаш, йиғилишни “Қува дон маҳсулотлари” АЖ мажлислар залида ўтказиш, акциядорлар умумий йиғилишига акциядорларни хабар қилиш учун тузиладиган реестрни 2017 йил 16 июнь ҳолати билан, умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини 2017 йил 26 июнь ҳолати билан тузиш тўғрисида гапириб ўтди.

Ушбу таклиф овозга қўйилди. Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

 

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси А.Менглиев сўзга чиқиб, жамиятнинг акциядорлари умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилишини айтиб ўтди:

 

1. Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 

2. Жамиятнинг 2016 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш.

3. Тафтиш комиссиясининг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамиятнинг 2016 йилги баланси, молиявий ҳисоботи тасдиқлаш.

5. 2016 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

6. 2017 хўжалик йили учун ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор таш-килотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақ чегарасини белгилаш.

7. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

9. Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини тузиш.

10. Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш.

11. Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш.

12. Жамият уставига ўзгартириш киритиш.

           

Шу билан бирга акциядорларни “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг хуқуқини химоя қилиш тўғрисида”ги УЗК -370-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 62-моддаси талаблари асосида манзилига хабарнома юбориш ва рўзномада эълон чоп этиш орқали хабардор қилиш масаласи ва акциядорларга такдим этиладиган ахборотлар рўйхатини қуйидаги таркибда тузиш масаласи кўриб чиқилди:

-          2016 йил якуни билан хўжалик, молиявий фаолияти курсатгичлари бажарилиши бўйича ижроия органи ҳисоботи;

-          2016  йил якуни билан жамият баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот;

-          Ташқи аудит ва тафтиш комиссияси хулосалари;

-          Таклиф этилаётган аудитор ташкилоти тўғрисида маълумот;

-          Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига номзодлар тўғрисида маълумот;

-          Соф фойда тақсимоти бўйича таклиф;

-          Жамиятнинг 2017-йил учун тузилган бизнес режаси;

Ушбу таклифлар мажмуи овозга қўйилди ва овоз бериш натижаси;

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала борасида Кузатув кенгаши раиси Т.Мамасоатов сўзга чиқиб жамиятнинг 2016-йил якуни билан хўжалик, молиявий фаолияти кўрсатгичлари бажарилиши бўйича ижроия органи ҳисоботи ва жамиятнинг баланси, молиявий натижалар бўйича ҳисоботини тақдим этилган матнда акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши муҳокамасига қўйилиши таклифини киритди.Ушбу таклиф овозга қўйилди.

            Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси ва АТ«АUDIRES” МЧЖ аудиторлик корхонасининг 2016 йил якуни билан берган хулосасини такдим этилган матнда акциядорлар муҳокамасига қўйиш таклифи киритилди.

Таклиф овозга қўйилди.

            Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

            Кун тартибидаги бешинчи масала борасида 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш учун аудитор фирмасини танлаш борасида кузатув кенгаши АТ “АUDIRES“ МЧЖ ва ТТТ-АUDIТ“ аудиторлик корхоналари билан ишлаш таклифини киритиши айтиб ўтилди. Акциядорлар умумий йиғилиши муҳокамасига ушбу аудитор ташкилотларидан бири билан шартнома тузиш ва унинг хизмат хаки белгилаш масаласини қўйиш таклифи овозга қўйилди.

            Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

            Кун тартибидаги олтинчи-жамият ижроия органи раиси билан бир йиллик муддатга ишга ёллаш шартномасини тузиш борасидаги масаласи буйича, жамиятнинг бошкарув раиси Б.Холматовни сайлаш таклифи ёқлаб гапирилди ва ушбу таклифни жамият акциядорлари  умумий йиғилиши муҳокамасига қўйилиши овозга қўйилди.

            Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича Кузатув кенгаши аъзоси М.Хошимов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йилдаги фаолияти натижаси билан олинган соф фойдаси миқдори 41895,0 минг сўмни ташкил этгани айтиб, соф фойда тақсимотини 27.04.2005 йилда Адлия Вазирлигидан рўйхатдан ўтган № 1473-сонли тартибга асосан таклифлар билдиришларини сўради. Кузатув кенгаши раиси Т.Мамасоатов соф фойдани, яъни 33516,0 минг сўмни (80%) дивидент тўловларига, 2094,75 минг сўмни (5%) резерв фондига, 2094,75 минг сўмни (5%) меҳнат муҳофазасига ва қолган 4189,5 минг сўмни (10%) ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йуналтиришни акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилиши таклифини берди. Ушбу таклиф овозга куйилди.

            Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала борасида Кузатув кенгаши аъзоси А.Менглиев сўзга чиқиб, жамият акциядорлари йиғилишининг бюллетени шакли ва матнини қуйидагича тузишни таклиф этди.

Кун тартиби

Тарафдор

Карши

Бетараф

 

1.

Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 

 

 

 

 

2.

Жамиятнинг 2016 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш.

 

 

 

3.

Тафтиш комиссиясининг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

 

 

 

4.

Жамиятнинг 2016 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва тасдиқлаш.

 

 

 

5.

2016 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

 

 

 

6.

2017 хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақ чегарасини белгилаш.

 

 

 

7.

Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.

 

 

 

8.

Жамиятнинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

 

 

 

9.

Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини тузиш.

 

 

 

10.

Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

Х Х Х

 а)

Э.Эсанов

 

 

 

 б)

М.Хошимов

 

 

 

 в)

А.Эргашев

 

 

 

 г)

А.Менглиев

 

 

 

 д)

Р.Абдуллаев

 

 

 

 е)

А.Исмоилов

 

 

 

ж)

Ф.Ниязов

 

 

 

 з)

О.Қорабоев

 

 

 

и)

В.Ашурова

 

 

 

к)

Ш.Тошматов

 

 

 

л)

Д.Фозилов

 

 

 

11.

Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

Х Х Х

 а)

М.Журабоев

 

 

 

 б)

Г.Искандарова

 

 

 

 в)

Ш.Рахмоналиев

 

 

 

 г)

Ё.Хомидов

 

 

 

 д)

А.Ибрагимов

 

 

 

 е)

А.Умрзақов

 

 

 

12.

Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

 

 

 

Таклиф овозга куйилди. Овоз бериш натижаси:

«Тарафдор» 5 овоз;  «Қарши» йўқ;  «Бетараф» йўқ.

 

 

 

 

Кузатув Кенгаши аъзоларининг фикрлари, таклифлари бўйича

муҳокама қилингандан кейин

 

ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

 

1. «Қува дон маҳсулотлари» АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2017 йил 21 апрель куни соат 11.00 да Қува тумани С.Қорабоев кўчаси 27 уйда жойлашган «Қува дон маҳсулотлари» АЖ мажлислар залида ўтказилсин.

2. Акциядорлар умумий йиғилишига акциядорларни хабар қилиш учун акциядорлар рўйхати 2017 йил 31 март ҳолатига, йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2017 йил 17 апрел ҳолати билан тузилсин.

3. Жамият акциядорлари “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 69-моддаси  талаблари асосида манзилига хабарнома юбориш ва рўзномада эълон чоп этиш орқали хабардор қилинсин. Акциядорларга қуйидаги ахборотлар тақдим этилсин:

-          2016 йил якуни билан хўжалик, молиявий фаолияти кўрсатгичлари бажарилиши бўйича ижроия органи ҳисоботи;

-          2016  йил якуни билан жамият баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот;

-          Ташқи аудит ва тафтиш комиссияси хулосалари;

-          Таклиф этилаётган аудитор ташкилоти тўғрисида маълумот;

-          Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига номзодлар тўғрисида маълумот;

-          Соф фойда тақсимоти бўйича таклиф;

-          Жамиятнинг 2017-йил учун тузилган бизнес режаси;

4. Умумий йиғилиш кун тартиби қуйидаги тузилсин:

1. Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 

2. Жамиятнинг 2016 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш.

3. Тафтиш комиссиясининг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамиятнинг 2016 йилги баланси, молиявий ҳисоботини тасдиқлаш.

5. 2016 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

6. 2017 хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақ чегарасини белгилаш.

7. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.

8. Жамиятнинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

9. Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини тузиш.

10. Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш.

11. Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш.

12. Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

 

5. Жамиятнинг 2016 йил якуни билан хўжалик, молиявий фаолияти кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ижроия органи ҳисоботи ва жамиятнинг баланси, молиявий натижалар бўйича ҳисоботи, жамият тафтиш комиссия ва АТ«АUDIRES” МЧЖ аудиторлик корхонасининг хулосаси, тақдим этилган матнда акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига қўйилсин.

6. 2017 йил молиявий-хўжалик фаолиятини ташқи аудитор танлаш учун АТ«АUDIRES” МЧЖ ва “ТТТ- АUDIТ” МЧЖ аудиторлик корхоналари билан ишлаш шартномаси тузиш масаласи ва унга тўланадиган хизмат хақи умумий йиғилиш муҳокамасига қўйилсин.

7. Жамият ижроия органи раиси Б.Холматов билан бир йиллик меҳнат шартномасини тузиш таклифи акциядорлар муҳокамасига қўйилсин.

8. Жамиятнинг 2016 йил фаолияти натижаси билан олинган 41895 минг сўмлик соф фойдаси тақсимоти 27.04.2005 йилда Адлия Вазирлигидан руйхатдан ўтган Молия Вазирлигининг № 1473-сонли тартибига асосан, тақсимланиши акциядорлар муҳокамасига қўйилсин. Ушбу тартиб бўйича соф фойда тақсимоти инобатга олинсин.

9. Жамиятнинг кейинги муддатга амал қиладиган жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, меҳнат жамоасини рағбатлантириш Низоми тақдим этилган матнда акциядорлар муҳокамасига ҳавола этилсин.

10. Йиғилиш бюллетени шакли ва матни қуйидагича тузилсин: 

 

 

Кун тартиби

Тарафдор

Карши

Бетараф

 

1.

Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 

 

 

 

 

2.

Жамиятнинг 2016 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш.

 

 

 

3.

Тафтиш комиссиясининг 2016 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

 

 

 

4.

Жамиятнинг 2016 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва тасдиқлаш.

 

 

 

5.

2016 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

 

 

 

6.

2017 хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақ чегарасини белгилаш.

 

 

 

7.

Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.

 

 

 

8.

Жамиятнинг 2017 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

 

 

 

9.

Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини тузиш.

 

 

 

10.

Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

Х Х Х

 а)

Э.Эсанов

 

 

 

 б)

М.Хошимов

 

 

 

 в)

А.Эргашев

 

 

 

 г)

А.Менглиев

 

 

 

 д)

Р.Абдуллаев

 

 

 

 е)

А.Исмоилов

 

 

 

ж)

Ф.Ниязов

 

 

 

 з)

О.Қорабоев

 

 

 

и)

В.Ашурова

 

 

 

к)

Ш.Тошматов

 

 

 

л)

Д.Фозилов

 

 

 

11.

Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

Х Х Х

 а)

М.Журабоев

 

 

 

 б)

Г.Искандарова

 

 

 

 в)

Ш.Рахмоналиев

 

 

 

 г)

Ё.Хомидов

 

 

 

 д)

А.Ибрагимов

 

 

 

 е)

А.Умрзақов

 

 

 

12.

Жамият Уставига ўзгартириш киритиш.

 

 

 

11. Жамият бошқарувига:

11.1. Ўтказиладиган умумий йиғилишга акциядорларни хабар қилиш учун тузилган рўйхатни 2017 йил 31-март ҳолатига ва умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини 2017 йил 17-апрель ҳолатига шакллантириш бўйича Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсига икки иш куни ичида хат юборилсин. Белгиланган тартибда “Қува Хаёти” газетасида акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши ва унинг кун тартиби тўғрисида эълон берилсин.

11.2. Акциядорлар умумий йиғилиши белгиланган муддатда ўтказилиши учун барча зарурий тадбирлар амалга оширилсин. Умумий йиғилишга келган акциядорларни кутиб олиш, уларга керакли маълумотларни тақдим қилинишини таъминлаш жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси:                                                                         Т.Мамасоатов

Кенгаши аъзолари:                                                                                   А.Менглиев             

 

               Р.Абдуллаев                                     Ш.Узоқов                           М.Хошимов