Жамият тарихи

Бизнинг «Кува дон махсулотлари» АЖ 1926 йилда уз фаолиятини бошлаган. Корхона шу даврдасуткасига 50 тн 1 навли ун ишлаб чикарган. Дон саклаш учун 10000 тн сигимга эга булган элеватор мавжуд булган. Йиллар давомида дон махсулотларни кайта ишлаш учун ун ишлаб ун ишлаб чикариш тегирмонини куввати суткасига 150 тн га кутарилган.

1981 йилларда корхона кошида суткасига 180 тн ёки 220 тн донни кайта ишлаш кувватига эга булган 2-тегирмон цехи ишга туширилди. 2-тегирмон цехи йилига 50500 тн 1-навли ун ишлаб чикариш кувватига эга булади. 1981 йилдан бошлаб «Кува ун» заводи «Кува дон махсулотлари» комбинати деб номлана бошланди. 2- тегирмон ишга туширилиши билан барча замон талабларига мос равишда 32 минг тонна сигимга эга булган дон саклаш элеватори куриб ишга туширилди.

Янги корхонада ишлаб чикаришни узуликсиз ва сифатли махсулот ишлаб чикариш учун барча зарур ёрдамчи цехлар шу жумладан тайёр махсулотлар омбори.

 • Электроцех
 • Механика-таъмирлаш цехи
 • Лабаратория булимии
 • Сув тозалаш иншоати
 • Транспорт булимии
 • Маъмурий –маиший бинолар мавжуд булиб ишчи хизматчиларни ижтимоий куллаб кувватлаш максадида.
 • Ишчи хизматчилар учун ошхона биноси.
 • Согломлаштириш спорт иншоати
 • Медицина пункити.
 • Ёрдамчи хужалик (чорва хайвонлари,парранда,богдорчилик)
 • Дам олиш маскани ишга туширилди.

Корхонага хом- ашё ва керакли эхтиёт кисмларни олиб келиш ва тайёр махсулотларни сотиш учун автомабил ва темир йуллари мавжуд.

Газ электро-энергия,сув таъминоти ва канализация комуникациялари тулик ишга туширилиб таъминланган.

Корхона элеваторида темир йул ва автотранспортлар оркали кабул килинган бугдой ва бошка хом-ашёларни кабул килиб олишда 2 та вагонлар ва 3 та автотранспорт учун тарозилари фойдаланиб келинмокда. Хозирги кунларда юкоридаги мавжуд тарозилар электрон тарозига алмаштирилмокда.

Корхона куриклаш ва ут учириш тизими керакли техникалар, жихозлар ва сигнализациялар хамда кириш-чикиш дарвозалари, махсулот юклаш-сотиш жойлари видео камера оркали назорат остига олинган.

Тегирмонда донни кайтаб ун махсулотидан чиккан кепак, дон чикиндиларидан унумли фойдаланиш учун 1981 йил суткасига 165 тн бир йилда 50100 тн омухта –ем цехи ишга туширилиб фаолият курсатмокда.

Бундан ташкари корхонада ишлаб чикарилган ун махсулотидан истеъмолчиларни талабларини кондириш максадида 1983 йили суткасига ФТЛ – 2 маркали колипли нон ишлаб чикариш цехи ишга туширилди. 1985 йили янги махсулот турларини купайтириш учун Италия давлатининг «Брайбанти» макарон (лапша) ишлаб чикариш дастгохи келтирилиб макарон цехи ишга туширилди. Бу цехнинг суткали куввати 38 тн, йилига 11600 тн махсулот ишлаб чикарилган.

Корхона вилоят дехкон фермер хужаликларига сара уруглик дон етказиб бериш учун 2002 йилда суткасига 100 тн, мавсумда 1000 тн кувватга эга булган уруглик дон кайта ишловчи цех курилиб ишга туширилди ва хозиги кунгача истеъмолчиларни уруглик донга булган талаб талабларини кондириб келмокда.

2010 йилда истеъмолчиларни нонга булган эхтиёжини кондириш учун Германия давлатини “Wachtel” колипли нон ишлаб чикариш дастгохи урнатилиб, суткасига 201 тн ёки бир йилда 750 тн колипли нон ишлаб чикариш кувватига эга булган нон цехи ишга туширилиб фаолият курсатмокда.