Йиллик ҳисобот

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

 

Акциядорлар умумий йиғилиши

23.03.2019

 

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

 

Тўлиқ:

“Quva don maxsulotlari” aksiyadorlik jamiyati

 

Қисқартирилган:

“Quva don maxsulotlari” AJ

 

Биржа тикерининг номи:*

 

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

 

Жойлашган ери:

Қува тумани, С.Қорабоев 27

 

Почта манзили:

Қува тумани, С.Қорабоев 27

 

Электрон почта манзили:*

quvadon@mail.ru

 

Расмий веб-сайти:*

http://quvadon.uz

 

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

 

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Агро банк Қува

 

Ҳисоб рақами:

20210000300237145001

 

МФО:

00 529

 

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

 

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

 

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200125756

 

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

 

МШТ:

144

 

КТУТ:

959760

 

ХХТУТ:

12911

 

МҲОБТ:

1730218

 

5.

ЭМИЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

 

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

21

 

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

12

 

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

17

 

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

35

 

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

15

 

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

 

Оддий акциялар бўйича*

 

бир дона акцияга сўмда:

0

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

0

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

 

бир дона акцияга сўмда:

0

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

0

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

 

бир дона қимматли қоғозга сумда:

0

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

0

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

 

Оддий акциялар бўйича*

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

43669

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

27006

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

0

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

0

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

0

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

0

 

8.

КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

 

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

 

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

 

1

16.04.2018

16.04.2018

Касимов Бахром

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

2

16.04.2018

16.04.2018

Узаков Шухрат

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

 

3

16.04.2018

16.04.2018

Мухтаров Улуғбек

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

 

4

16.04.2018

16.04.2018

Гуламов Зокир

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

 

5

16.04.2018

16.04.2018

Мўйдинов Анваржон

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

 

6

16.04.2018

16.04.2018

Ахмадшоев Собитхон

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

сайланган

 

 

7

16.04.2018

16.04.2018

Абдуллаев Расул

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

 

8

16.04.2018

16.04.2018

Эсонов Эркин

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

 

9

16.04.2018

16.04.2018

Менглиев Абдусамат

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

 

10

16.04.2018

16.04.2018

Эргашев Абдували

Кузатув кенгаши аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

 

11

16.04.2018

16.04.2018

Исмоилов Акром

Тафтиш комиссияси аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

 

12

16.04.2018

16.04.2018

Ниязов Феруз

Тафтиш комиссияси аъзоси

Акциядорлар умумий йигилиши

бушатилган

 

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

 

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

0

 

Қимматли қоғознинг тури:

0

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

0

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

0

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

0

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

0

 

Жойлаштириш шакли:

0

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

0

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

0

 

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

 

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

 

1

Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

08

25.04.2018

15.05.2018

 

2

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06

25.04.2018

17.05.2018

 

3

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

36

25.04.2018

12.06.2018

 

11

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

 

 

Курсаткичлар номи                                                               Наименование показателя

Сатр коди  Код    стр.

Хисоблаш даври бошига                На начало отчет-ного периода

Хисоблаш даври охирига                На конец отчет-ного периода

 
 
 
 

1

2

3

4

 

АКТИВ

 

 

 

 

I.Узок муддатли активлар

 

 

 

 

I.Долгосрочные активы

 

Асосий воситалар:

 

 

 

 

Основные средства:

 

Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)

010

6 700 748

6 762 750

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)

 

Эскириш суммаси (0200)

011

6 147 350

5 688 510

 

Сумма износа (0200)

 

Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011)

012

553 398

1 074 240

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

 

Номоддий активлар:

 

 

 

 

Нематериальные активы:

 

Бошлангич киймати (0400)

020

37 000

37 000

 

Первоначальная стоимость (0400)

 

Амортизация суммаси (0500)

021

11 100

18 500

 

Сумма амортизации (0500)

 

Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021)

022

25 900

18 500

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

 

Узок муддатли инвестициялар, жами

030

663 916

1 373 488

 

(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:

 

Долгосрочные инвестиции, всего

 

(стр.040+050+060+070+080), в.т.ч

 

Кимматли когозлар (0610)

040

53 055

53 055

 

Ценные бумага (0610)

 

Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

59 248

59 248

 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

 

Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

530 613

997 139

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

 

Чет эл капитали мавжуд булган кор-наларга инвес-ялар (0640)

070

 

 

 

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

 

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)

080

21 000

264 046

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

 

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

28 030

28 030

 

Оборудование к установке (0700)

 

Капитал куйилмалар (0800)

100

70 937

6 837

 

Капитальные вложения (0800)

 

Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

110

866 643

855 731

 

Долгосрочная дебиторская зад-ность (0910, 0920, 0930, 0940)

 

Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

 

Долгосрочная отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

 

I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

2 208 824

3 356 826

 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

 

II. Жорий активлар

 

 

 

 

I. Текущие активы

 

Товар-моддий захиралари, жами

140

9 379 356

16 085 705

 

(сатр. 150+160+170+180) шу жумладан:

 

Товарно-материальные запасы, всего

 

(стр. 150+160+170+180) в том числе:

 

Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)

150

8 334 053

15 394 631

 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

 

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

 
         
         
         
         

Курсаткичлар номи                                                               Наименование показателя

Сатр коди  Код    стр.

Хисоблаш даври бошига                На начало отчет-ного периода

Хисоблаш даври охирига                На конец отчет-ного периода

 
 
 
 

1

2

3

4

 

Тайёр махсулот (2800)

170

682 782

230 313

 

Готовая продукция (2800)

 

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)

180

362 521

460 761

 

Товары (2900 за минусом 2980)

 

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

1 322 064

 

 

Расходы будущих периодов (3100)

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

 

Отсроченные расходы (3200)

 

Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

9 211 286

10 396 966

 

Дебиторы, всего (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

 

шундан: муддати утган

211

 

 

 

из нее: просроченная

 

Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

1 179 523

805 546

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

 

Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)

230

 

 

 

Задолженность обособленных подразделений (4110)

 

Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120)

240

86 966

 

 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных общ-тв (4110)

 

Ходимларга берилган бунаклар (4200)

250

 

 

 

Авансы, выданные персоналу (4200)

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)

260

6 725 261

8 012 405

 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

 

Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)

270

 

443 356

 

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет

 

Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак

280

 

9 707

 

туловлари (4500)

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по

 

страхование (4500)

 

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйичакарзи (4600)

290

 

 

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

 

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)

300

502 844

469 957

 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

 

Бошка дебиторлик карзлари (4800)

310

716 692

655 995

 

Прочие дебиторские задолженности (4800)

 

Пул маблаглари, жами

320

115 915

88 399

 

(сатр.330+340+350+360), шу жумладан

 

Денежные средства, всего

 

(стр.330+340+350+360), в.т.ч

 

Кассадаги пул маблаглари (5000)

330

 

 

 

Денежные средства в кассе (5000)

 

Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100)

340

7 819

 

 

Денежные средства на расчетном счете (5100)

 

Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)

350

 

 

 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

 

Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

108 096

88 399

 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

 

Киска муддатли инвестициялар (5800)

370

 

 

 

Краткосрочные инвестиции (5800)

 

Бошка жорий активлар (5900)

380

 

 

 

Прочие текущие активы (5900)

 

II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380)

390

20 028 621

26 571 069

 

итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)

 

Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)

400

22 237 445

29 927 895

 

Всего по активу баланса (стр. 130+390)

 
         
         
         
         
         

Курсаткичлар номи                                                               Наименование показателя

Сатр коди  Код    стр.

Хисоблаш даври бошига                На начало отчет-ного периода

Хисоблаш даври охирига                На конец отчет-ного периода

 
 
 
 

1

2

3

4

 

ПАССИВ

 

 

 

 

I.Уз маблаглари манбалари

 

 

 

 

I.Источники собственных средств

 

Устав капитали (8300)

410

571 408

571 408

 

Уставный капитал (8300)

 

Кушилган капитал (8400)

420

113 831

113 831

 

Добавленный капитал (8400)

 

Резерв капитали (8500)

430

1 024 466

1 470 889

 

Резервный капитал (8500)

 

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

440

 

 

 

Выкупленные собственные акции (8600)

 

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)

450

-13 475 517

-11 836 509

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

 

Максадли тушумлар (8800)

460

 

 

 

Целевые поступления (8800)

 

Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)

470

 

 

 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

 

I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)

480

-11 765 812

-9 680 381

 

Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)

 

II.Мажбуриятлар

 

 

 

 

II.Обязательства

 

Узок муддатли мажбуриятлар, жами

490

0

0

 

(сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

 

Долгосрочные обязательства, всего

 

(стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

 

шу жумладан узок муддатли кредиторлик карзлари

491

0

0

 

(сатр 500+520+540+560+590)

 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность

 

(стр 500+520+540+560+590)

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000)

500

 

 

 

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

 

Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)

510

 

 

 

Долгосрочная задолженость обособленным подразденениям (7110)

 

Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120)

520

 

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым

 

хозяйственным обществам (7120)

 

Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)

530

 

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

 

Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли

540

 

 

 

кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и

 

обязательным платежам (7240)

 

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

 

Прочие долгосроченные обязательства (7250, 7290)

 

Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)

560

 

 

 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

 

Узок муддатли банк кредитлари (7810)

570

 

 

 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

 

Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

 

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)

590

 

 

 

Прочие долгосроченные кредиторские задолженности (7900)

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+620+630+640+650+660+

600

34 003 257

39 608 276

 

  +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

 

Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+

 

  +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

 
         

Курсаткичлар номи                                                               Наименование показателя

Сатр коди  Код    стр.

Хисоблаш даври бошига                На начало отчет-ного периода

Хисоблаш даври охирига                На конец отчет-ного периода

 
 
 
 

1

2

3

4

 

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари

601

13 345 123

14 869 772

 

(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

 

т том числе текущая кредиторская задолженность

 

(стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

 

шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари

602

 

 

 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)

610

386 686

165 284

 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

 

Ажратилган булинмаларга карз (6110)

620

 

 

 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

 

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)

630

2 488 548

6 373 237

 

Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным

 

обществам (6120)

 

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)

640

 

 

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

 

Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли

650

7 456 143

 

 

кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и

 

обязательным платежам (6240)

 

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

 

 

 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

 

Олинган бунаклар (6300)

670

 

 

 

Полученные авансы (6300)

 

Бюджетга туловлари буйича карз (6400)

680

40 836

3 043 304

 

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

 

Сугурталар буйича карз (6510)

690

 

 

 

Задолженность по страхованию (6510)

 

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)

700

1 570 760

3 232 848

 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

 

Таъсисчиларга булган карзлар (6600)

710

43 669

27 006

 

Задолженность учредителям (6600)

 

Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700)

720

285 837

249 185

 

Задолженность по оплате труда (6700)

 

Киска муддатли банк кредитлари (6810)

730

10 445

413 997

 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

 

Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)

740

20 647 689

24 324 507

 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

 

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)

750

 

 

 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

 

Бошка кредиторлик карзлари (6950 дан ташкари 6900)

760

1 072 644

1 778 908

 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

 

II булим буйича жами (сатр. 490+600)

770

34 003 257

39 608 276

 

Итого по разделу II (стр. 490+600)

 

Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)

780

22 237 445

29 927 895

 

Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)

 

 

 

12.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

 

Курсаткичлар номи                                                               Наименование показателя

Сатр коди  Код    стр.

Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года

Хисобот даврида
За отчетный период

 
 
 
 

Даромадлар
 (Фойда)
Доходы
(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

Даромадлар
 (Фойда)
Доходы
(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

33 062 755

Х

42 645 546

Х

 
 
 
 

Сотилган махсулот (товар, иш, хизмат) ларнинг    танархи
Себестоимость реализованной продукции (товаров, табот и услуг)

020

Х

29 241 234

Х

36 119 679

 
 
 
 

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр 010-020) 
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр 010-020)

030

3 821 521

 

6 525 867

 

 
 
 
 

Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080), шу жумладан:
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:

040

Х

17 009 174

Х

5 278 814

 
 
 
 

Сотиш харажатлари
Расходы по реализации

050

Х

23 648

Х

194 796

 
 

Маъмурий харажатлар
Административные расходы

060

Х

270 737

Х

347 949

 
 

Бошка операцион харажатлар
Прочие операционные расходы

070

Х

16 714 789

Х

4 736 069

 
 

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари
Расходы отчетного периода искл. из НБ в будущем

080

Х

 

Х

 

 
 
 
 

Асосий фойданинг бошка даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности

090

703 636

Х

899 744

Х

 
 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр 030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр 030-040+090)

100

 

12 484 017

2 146 797

0

 
 
 
 

Молиявий  фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр 120+130+140+150+160), шу жумладан:
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе

110

0

Х

4 782

 

 
 
 
 

Дивидентлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидентов

120

 

Х

4 782

Х

 
 

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов

130

 

Х

 

Х

 
 

Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар
Доходы от долгосрочные аренды (лизинг)
(Строка в редакции Приказ МФ зарег. МЮ 12.11.2003 г. № 1209-1)

140

 

Х

 

Х

 
 

Валюта курс фаркидан даромадлар
Доходы от валютных курсовых разниц

150

 

Х

 

Х

 
 

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от финансовой деятельности

160

 

Х

 

Х

 
 

Молиявий фаолият буйича харажатлар ( сатр 180+ 190+200+210), шу жумладаи :
Расходы по финансовой деятельности ( стр. 180+190+200+210)  в том числе:

170

Х

264 497

Х

81 836

 
 
 
 

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов

180

Х

264 497

Х

81 836

 
 

Узок муддатли ижара (лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) 
(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированого МЮ 12.11. 2003г. № 1209-1)

190

Х

 

Х

 

 
 
 
 

Валюта курси фаркидан зарарлар
Убытки от валютных курсовых разниц

200

Х

 

Х

 

 
 

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар
Прочие расходы по финансовой деятельности

210

Х

 

Х

 

 
 

Умум хужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр 100+110-170)
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)

220

 

12 748 514

2 069 743

 

 
 
 
 

Фавкулодаги фойда ва зарарлар
Чрезвычайные прибыли и убытки

230

 

 

 

 

 
 

Даромад (фойда ) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр 220+/-230)
Прибыль ( убыток) до уплата налога на доходы (прибыль) ( стр. 220+/-230)       

240

 

12 748 514

2 069 743

0

 
 
 
 

Даромад (фойда ) солиги
Налог на доходы ( прибыль)

250

Х

206 533

Х

400 227

 
 

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар:
Прочие налоги и сборы от прибыли

260

Х

 

Х

 

 
 

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) ( сатр
240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр
240-250-260)

270

 

12 955 047

1 669 516

 

 
 
 
 

 

 

13.


АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

 

Аудиторлик ташкилотининг номи:

Ellite invest renome  audit МЧЖ

 

Лицензия берилган сана:

30.06.2009

 

Лицензия рақами:

00699

 

Хулоса тури:

Ижобий

 

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

22.02.2019

 

Аудиторлик хулосасининг рақами:

01/19f

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Ашурбаев Б

 

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

 

 

16

 


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

 

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

 

1

  «Уздонмахсулот» АК

Т ошкент шахар Шахрисабз

кучаси 36 уй

20 фоиздан ортик акция эгаси

16.04.2018

 

2

  Касимов Бахром

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

3

Узаков Шухрат

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

4


Мухтаров Улуғбек

 

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

5

Хошимов Машраб

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

6

Гуламов Зокир

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

7


Мўйдинов Анваржон

 

Фаргона вилояти, Маргилон шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

8


Ахмадшоев Собитхон

 

Фаргона вилояти, Маргилон шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

 

9

Холматов Баходир

Фаргона вилояти, Кува тумани

Ижро органи рахбари

16.04.2018

 

10

Бойқўзиев Бахром Юлдашович

Фаргона вилояти, Кува тумани

Ижро органи  аъзоси

16.04.2018

 

11

Исроилов Зиёдулло Элёрович

Фаргона вилояти, Кува тумани

Ижро органи  аъзоси

16.04.2018

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

«Қува дон маҳсулотлари» акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

«Қува дон маҳсулотлари» АЖ

Биржа тикерининг номи:*

 Йўқ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

 Фарғона вилояти, Қува тумани

Почта манзили:

 С. Қорабоев  27 уй

Электрон почта манзили:*

 Quvadon.mahsulotlari.83@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

 Quvadon.uz

 

3.

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Йиллик

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

23.03.2019 йил

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

01.04.2019 йил

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

“Кува дон маҳсулотлари” АЖ мажлислар зали

Умумий йиғилиш кворуми:

88,96 %

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

Ёқлаш

Қарши

Бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1. Масала:

Умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

2. Масала:

Жамият Кузатув Кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 

100

1303521

-

-

-

-

3. Масала:

Жамиятнинг 2018 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органинг  ҳисоботини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

4. Масала:

Тафтиш комиссиясининг 2018 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

5. Масала:

Жамиятнинг 2018 йилги  баланси,  молиявий ҳисоботини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

6. Масала:

2018 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

7. Масала:

2019 йил хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат  хақ чегарасини белгилайди.

100

1303521

-

-

-

-

8. Масала:

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш.

 

100

1303521

-

-

-

-

 

9. Масала:

Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

10. Масала:

Жамият бошқаруви раиси билан меҳнат шартномасини тузиш.

100

1303521

-

-

-

-

11. Масала:

Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

 

 

 

 

 

 

 

а) А.Адизов

91,83

1346491

-

-

-

-

б) А.Аминов

91,83

1345491

-

-

-

-

в) Б.Рахматов

91,83

1345491

-

-

-

-

г) И.Мамаюсупов

91,83

1345491

-

-

-

-

д) И.Носиров

91,83

1345491

-

-

-

-

е) Б.Тўхтаев

-

-

-

-

-

-

ж) З.Гуламов

85,36

1250772

-

-

-

-

з) С.Ахмадшоев

85,36

1250772

-

-

-

-

и) А.Мўйдинов

85,36

1250772

-

-

-

-

к) А.Рахмонов

85,36

1250772

-

-

-

-

л) О.Акилханов

-

-

-

-

-

-

12. Масала:

Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш:

 

 

 

 

 

 

а) Э.Рахмонов

100

1303521

-

-

-

-

б) А.Ибрагимов

100

1303521

-

-

-

-

в) Ш.Абдусаидов

100

1303521

-

-

-

-

13. Масала:

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

14. Масала:

Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш.

100

1303521

-

-

-

-

15. Масала:

Жамият Уставини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

16. Масала:

Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясини рағбатлантириш Низомини тасдиқлаш.

100

1303521

-

-

-

-

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

 

1. Масала:

Умумий йиғилиш регламенти ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқланди.  

2. Масала:

Жамият Кузатув Кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқланди.

3. Масала:

Жамиятнинг 2018 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органинг  ҳисоботини тасдиқланди.

4. Масала:

Тафтиш комиссиясининг 2018 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқланди.

5. Масала:

Жамиятнинг 2018 йилги  баланси,  молиявий ҳисоботини тасдиқланди.

6. Масала:

2018 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқланди.

7. Масала:

2019 йил хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хизмат  хақ чегарасини тасдиқланди.

 

8. Масала:

Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқланди.

9. Масала:

Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқланди.

10. Масала:

Жамият бошқаруви раиси билан меҳнат шартномасини тузилди.

11.Масала:

Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги аъзолар қайта сайланди:

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

Овозлар сони

сони

тури

1.

А.Адизов

“Ўздонмаҳсулот” АК

747226

Оддий

747226

2.

А.Аминов

“Ўздонмахсулот” АК

747226

Оддий

747226

3

Б.Рахматов

“Ўздонмахсулот” АК

747226

Оддий

747226

4

И.Мамаюсупов

“Ўздонмахсулот” АК

747226

Оддий

747226

5

И.Носиров

“Ўздонмахсулот” АК

747226

Оддий

747226

6

З.Гуламов

Тадбиркор

1250772

Оддий

1250772

7

С.Ахмадшоев

“Ишонч ЛТД” МЧЖ

1250772

Оддий

1250772

 

8

А.Мўйдинов

Адвокат

1250772

Оддий

1250772

 

9

А.Рахмонов

Тадбиркор

1250772

Оддий

1250772

 

12.Масала:

Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги аъзолар қайта сайланди.

 

1

Э.Рахмонов

пенсионер

 

 

 

 

2

А.Ибрагимов

пенсионер

 

 

 

 

3

Ш.Абдусадов

пенсионер

 

 

 

 

 13.Масала

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботини тасдиқланди.

 

14.Масала

Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларини маъқулланди.

 

15. Масала:

Жамият устави ва ички низомларини тасдиқланди.

 

16. Масала:

Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясини рағбатлантириш Низомини тасдиқланди.

                           

 

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

 

Қисқартирилган:

“Quva don maxsulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Биржа тикерининг номи:*

“Quva don maxsulotlari” AJ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Почта манзили:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Электрон почта манзили:*

quvadon@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

http:// quvadon.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар

шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Узаков Шухрат

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

2

Косимов Бахромжон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

3

Хошимов Машраб

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

4.

Мухтаров Улугбек

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

5

Эсонов  Эркин

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Адизов Акрамжон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

2

Аминов Авазхон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

3

Рахматов Баходир

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

4

 Носиров Иброхим

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

5

Рахмонов Абдугаффор

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар умумий йигилиши

Қарор қабул қилинган сана:

23.03.2019

Баённома тузилган сана:

01.04.2019

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**

 

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Адизов Акрамжон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

2

Аминов Авазхон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

3

Рахматов Баходир

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

4

 Носиров Иброхим

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

5

Мамаюсупов Икромжон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

6

Гуломов Зокиржон

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

 

7

Муйдинов Анваржон

Кузатув кенгаши аъзоси

 

 

 

8

Ахматшаев Собитхон

Кузатув кенгаши аъзоси

 

 

 

9

Рахмонов Абдугаффор

Кузатув кенгаши аъзоси

0

0

             

 

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

 

Қисқартирилган:

“Quva don maxsulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Биржа тикерининг номи:*

“Quva don maxsulotlari” AJ

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Почта манзили:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Электрон почта манзили:*

quvadon@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

http:// quvadon.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

08

Муҳим фактнинг номи:

Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар

шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Хамидов Ёкубжон

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

2

Умрзаков Аъзамжон

Тафтиш комиссияси аъзоси

 

 

шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Рахмонов Эркинжон

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

2

Абдусаидов Шаробиддин

Тафтиш комиссияси аъзоси

 

 

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:

Акциядорлар умумий йигилиши

Қарор қабул қилинган сана:

22.03.2019

Баённома тузилган сана:

01.04.2019

Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**

 

Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби

Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи

Лавозими

Тегишли акцияларнинг сони ва тури

1.

Рахмонов Эркинжон

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

 

2

Абдусаидов Шаробиддин

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

 

3

Ибрагимов Абдуодил

Тафтиш комиссияси аъзоси

0

0

             

 

 

 

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

“Quva don maxsulotlari” aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

“Quva don maxsulotlari” AJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Почта манзили:

Кува тумани, С.Корабоев кўчаси 27 уй

Электрон почта манзили:*

quvadon@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

http:// quvadon.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

36

Муҳим фактнинг номи:

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори)

Қимматли қоғозларнинг тури

Ҳолат тури

Узаков Шухрат

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

бушатилган

Косимов Бахромжон

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

бушатилган

Хошимов Машраб

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

бушатилган

Мухтаров Улугбек

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

бушатилган

Эсонов Эркин

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

бушатилган

Адизов Акрамжон

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

сайланган

Аминов Авазхон

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

сайланган

Рахматов Баходир

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

сайланган

Рахмонов Абдугаффор

Фаргона вилояти. Фаргона шахри

0

0

сайланган

 Носиров Иброхим

Тошкент вилояти тошкент шахри

0

0

сайланган

Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:

 

Аффилланган шахслар рўйхати:

Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи)

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос(лар) содир этилган сана

1.

«Уздонмахсулот» АК

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

20 фоиздан ортик акция эгаси

16.04.2018

2

Адизов Акрамжон

Тошкент вилояти тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

01.04.2019

3

Аминов Авазхон

Тошкент вилояти тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

01.04.2019

4

Рахматов Баходир

Тошкент вилояти, Тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

01.04.2019

5

 Носиров Иброхим

Тошкент вилояти тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

01.04.2019

6

Мамаюсупов Икромжон

Тошкент вилояти тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

7

Гуломов Зокиржон

Тошкент вилояти тошкент шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

8

Муйдинов Анваржон

Фаргона вилояти, Маргилон шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

9

Ахматшаев Собитхон

Фаргона вилояти, Маргилон шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

16.04.2018

10

Рахмонов Абдугаффор

Фаргона вилояти, Фаргона шахри

Кузатув кенгаши аъзоси

01.04.2019

11

Ходжаев Акмал Акбарович

Фаргона вилояти, Кукон шахри

Ижро органи рахбари

16.04.2018

12

Бойкузиев Бахром Юлдошевич

Фаргона вилояти, Кува тумани

Ижро органи аъзоси

16.04.2018

13

Исроилов Зиёдулло Элёрович

Фаргона вилояти, Кува тумани

Ижро органи аъзоси

16.04.2018